top of page

Seminoksar

Geno tek kvart år inn tre seminoksar av Vestlandsk Fjordfe. Styret tilrår i samarbeid med Genressurssentert og okseutvalet kva oksar som blir valde. Laget oppmodar eigarar av eigna kyr til å melda inn moglege seminokseemne, og vil betala 1500 kr for kvar okse som vert teken inn.

bottom of page